Avaleht
Kontakt
Põhikiri
Üritused
Lingid
 
 
 
 
PÕHIKIRI
 

MTÜ EESTI SISEARSTIDE ÜHENDUS

1.      Üldsätted
1.1.  Mittetulundusühingu nimi on Eesti Sisearstide Ühendus (edaspidi ESÜ), mis on asutatud 10. mail 2006.a. Tartus.
1.2.   ESÜ asukohaks on Tartu linn, Eesti Vabariik.
1.3.   ESÜ on mittetulunduslik eraõiguslik juriidiline isik, mis põhineb sisearstide vabatahtlikul ühendusel, mis tegutseb tervishoiu arendamiseks ning oma liikmete õiguste ja huvide kaitsmiseks.

  1. Oma tegevuses juhindub ESÜ Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
  2. ESÜ on asutatud määramata tähtajaks.
  3. ESÜ majandusaasta on 1. jaanuar - 31. detsember.

2.   Eesmärk ja ülesanded
2.1. ESÜ eesmärgiks on sisemeditsiini kui arstiteaduse eriala arendamine ja populariseerimine ning oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. töötab välja ja populariseerib sisemeditsiini kontseptsiooni;
2.2.2. organiseerib sisearstide täiendkoolitust, korraldab koosolekuid, seminare, konverentse ja muid üritusi;
2.2.4. viib läbi sisearstide pädevuse hindamist;
2.2.5. koordineerib ja populariseerib teadustööd;
2.2.6. kujundab välja seisukohti ja esitab neid tervishoiupoliitilistes küsimustes;
2.2.7. abistab ESÜ liikmeid õiguskaitsega seonduvais küsimustes;
2.2.8. teeb koostööd teiste riikide analoogsete ühendustega;
2.2.9. teeb koostööd teiste seltsidega, organisatsioonidega, teadusasutustega ja kõrgkoolidega;
2.2.10. publitseerib erialalisi materjale;
2.2.11. korraldab näitusi, heategevusüritusi, moodustab fonde ja sihtkapitale.
2.3.    ESÜ-l on õigus teostada kõiki seaduslikke tehinguid, koguda sihtotstarbelisi annetusi, saada sponsorabi, sõlmida kokkuleppeid Eesti kui välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
2.4.    ESÜ vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.

3.    Liikmelisus
3.1. ESÜ-l on tegevliikmed, auliikmed ja toetajaliikmed.
3.2. ESÜ tegevliikmeteks võivad olla kõik arstid, kes aktsepteerivad ESÜ eesmärki ja põhikirja ning tasuvad iga-aastast liikmemaksu.
3.3. ESÜ auliikmeks võib valida silmapaistavid isikuid, kes on eriti teenekad ESÜ eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel. Auliikme valib üldkoosolek juhatuse või vähemalt viie tegevliikme ettepanekul.
3.4. ESÜ toetajaliikmeks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes toetavad ESÜ-d varaliselt. Toetajaliikmed võtab üldkoosolek vastu juhatuse ettepanekul.
3.5. ESÜ liikmelisust ja liikme õiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral liikmelisus lõpeb.

4.    Liikmete õigused ja kohustused
4.1. ESÜ liikmel on õigus:
4.1.1. Valida ja olla valitud ESÜ juhatusse, osakondade juhtorganisse, töörühmadesse või kontrollorganitesse;
4.1.2. saada ESÜ juhatuselt oma arupärimistele ESÜ tegevuse kohta vastus ühe kuu jooksul;
4.1.3. esitada ettepanekuid ESÜ tegevuse kohta ja tutvuda vastava dokumentatsiooniga;
4.1.4. saada teavet juhatuse koosolekul vastuvõetud otsuste kohta;
4.1.5. taotleda oma kutsetöös ESÜ toetust ja kaitset;
4.2. ESÜ liige on kohustatud:
4.2.1. Täitma ESÜ põhikirja nõudeid ning ESÜ juhtimisorganite otsuseid.
4.2.2. Osalema ESÜ ühistegevuses ja aitama kaasa ESÜ ülesannete lahendamisele.
4.2.3. Tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu. Liikmemaksu tasumisest on vabastatud auliikmed ja toetajaliikmed.
4.2.4. Järgima suhtlemisel kolmandate isikutega talle antud volituste piire.

5.     Sisseastumismaks ja liikmemaks
5.1. ESÜ liikme sisseastumismaks ja liikmemaks kehtestatakse ESÜ üldkoosoleku otsusega.
5.2. Liige on kohustatud tasuma liikmemaksu jooksva kalendriaasta jooksul, st. hiljemalt jooksva kalendriaasta 31.detsembriks;

6.     Väljaastumine ja väljaarvamine
6.1. Liige võib ühendusest välja astuda avalduse alusel igal ajal ühekuulise etteteatamisega. Liige arvatakse ESÜ-st välja juhatuse otsusega, kui ta on selleks ajaks tasunud käesoleva aasta liikmemaksu;
6.2. Üldkoosolekul on õigus arvata liige ESÜ-st välja oma otsusega, kui ta:
6.2.1. rikub ESÜ põhikirjas sisalduvaid sätteid;
6.2.2. kahjustab oma tegevusega ESÜ mainet;
6.2.3. ei ole kahe järjestikuse aasta jooksul tasunud oma liikmemaksu;
6.2.4. ei ole osalenud ESÜ tegevuses.

7.   Üldkoosolek
7.1.      ESÜ  kõrgeim juhtimisorgan on tema liikmete üldkoosolek.
7.2.      Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
7.2.1.   põhikirja muutmine ja täiendamine;
7.2.2.   eesmärgi muutmine;
7.2.3.   juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
7.2.4.   revisjonikomisjoni valimine;
7.2.5.   majandusaasta aruande kinnitamine;
7.2.6.   sisseastumismaksu ja liikmemaksu ning muude maksude ja nende tasumise korra kehtestamine;
7.2.7.   ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
7.2.8.   sihtotstarbeliste maksete ja muude maksete tasumise aluste ja korra kehtestamine;
7.2.9.   muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
7.3       Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seadusega ettenähtud korras.
7.4       Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja  põhjust  ära näidates vähemalt 1/10 ESÜ liikmetest;

  1. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik hääleõiguslikud liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on üks hääl. Ka auliikmetel on hääleõigus.
  2. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole ESÜ liikmete arvust.

7.7.      Kui üldkoosolekul ei ole täidetud kvoorumi nõuet, siis kutsub juhatus uue üldkoosoleku kokku mitte vähem kui kolme nädala pärast ja see on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul osalevate  liikmete arvust.
7.8.     Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ESÜ liikmetest või nende esindajatest.
7.9       Põhikirja   muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajatest nõusolek ja eesmärgi muutmiseks vähemalt  9/10 liikmete nõusolek ning muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
7.10       Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

8.    Juhatus
8.1. Juhatus on juhtimisorgan, mis juhib ja esindab ESÜ-t. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatus on viieliikmeline. Juhatuse liikmed valivad enda hulgast esimehe. 
8.2.  ESÜ-t võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees ainuisikuliselt või kaks juhatuse liiget üheaegselt.
8.3   Juhatus:

   1. otsustab liikmeks vastuvõtmise;
   2. korraldab liikmete arvestust;
   3. viib ellu üldkoosoleku otsuseid;

8.3.2    korraldab sisseastumismaksude, liikmemaksude ja muude maksude kogumise;
8.3.3    korraldab ühenduse raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusandlusele;
8.3.4    teeb koostööd riigi ja kohalike omavalitsustega ning mittetulundus- ja äriühingutega ühenduse eesmärkide elluviimiseks ja ülesannete täitmiseks;
8.3.5    moodustab vajadusel toimkondi ja komisjone;
8.3.6    juhib ühenduse majandustegevust;
8.3.7    on ühenduse vara haldaja;
8.3.8    on aruandekohustuslane ESÜ üldkoosolekule ja seltsi varaga ümberkäimise asjus revisjonikomisjonile;
8.3.9    pärast majandusaasta lõppu koostab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ja esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest;
8.3.10  valmistab ette ja kutsub kokku ühenduse üldkoosoleku.
8.4.  Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl.

9.    Revisjonikomisjon
9.1. Järelvalve teostamiseks teiste organite tegevuse üle määrab üldkoosolek revisjonikomisjoni.
9.2. Revisjonikomisjon valitakse kolmeks aastaks salajasel hääletamisel.
9.3. Revisjonikomisjon on 1-kuni 3-liikmeline.
9.4. Revisjoni komisjon kontrollib ESÜ majandustegevust. Revisjonikomisjon esitab oma aruande üldkoosolekule.

10.  Vara
10.1.     ESÜ vara moodustub:
   10.1.1.  liikmete sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest;
   10.1.2.  ühendusele antud annetustest, toetustest ja pärandustest;
   10.1.3.  riigi-ja kohalike eelarvete eraldistest;
   10.1.4.  ESÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest ühekordsetest tuluüritustest saadavatest summadest, finantstulust, soetatud inventari üürist;

   1. muudest seadusandlusega lubatud eraldistest.

11.   Tegevuse lõpetamine

  1. ESÜ tegevus lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsusega;
11.1.2. pankrotimenetluse alustamisel ESÜ vastu;
11.1.3. muul seaduses ettenähtud alustel.
11.2. ESÜ lõpetamine toimub seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.


Põhikiri on kinnitatud 10. mail 2006.a. mittetulundusühingu Eesti Sisearstide Ühenduse asutamislepingu sõlmimisega.